وضعیت موجودی محصول


توضیحات

motherboard

1 امتیاز(ها)
  motherboard J1900 مادر برد 4 هسته ای سایز 12*12 دو پورتLAN مدل kc5004
1 امتیاز(ها)
مادربرد  صنعتی 4 هسته ای j1900شش پورت سریال بدون فن  با سرعت بالا
1 امتیاز(ها)
مادربرد  صنعتی 4 هسته ای j1900شش پورت سریال و 2پورت لن بدون فن  با سرعت بالا - محصولی از کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
مادربرد  صنعتی 2 هسته ای Celeron J3355 دو پورت سریال یک پورت لن بدون فن با سرعت بالا
1 امتیاز(ها)
مادربرد  صنعتی 4 هسته ای Celeron J1900 دو پورت سریال یک پورت لن بدون فن با سرعت بالا
1 امتیاز(ها)
مادربرد 4 هسته ای j4125 سایز 12*12 بدون فن / یک پورت لن دو پورت کام / ساپورت مستقیم پنل مدل kc5015
1 امتیاز(ها)
مادربرد 4 هسته ای j4105 بدون فن / یک پورت لن دو پورت کام / دو پورت LVDS ساپورت مستقیم پنل مدل kc5017
motherbord J4105 development board  مادربرد سایز   9*9 مدل kc5020 بسیار سایز کوچک
1 امتیاز(ها)
    motherboard  N3050  development version مادربرد سایز 9*9 مدل kc5014
1 امتیاز(ها)
    motherboard  N3160  development version مادربرد سایز 9*9 مدل kc5016
2 امتیاز(ها)
  motherboard J1900 مادر برد 4 هسته ای سایز 12*12
3 امتیاز(ها)
مادر  برد صنعتی  مولتی لن چهار هسته ای بدون فن - محصولی از کویر کامپیوتر